Portal Gastronomiczny

Polityka prywatności serwisu papaja.pl

Papaja.pl z siedzibą w Poznaniu przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników (zwanych dalej «Użytkownikami») serwisu internetowego www.papaja.pl (zwanego dalej «Serwisem») oraz www.papaja.pl-sklep (zwanego dalej «Sklepem Internetowym») oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

Właścicielem portalu papaja.pl jest firma — FPMS Doradztwo Unijne Joanna Ochniak, Oś. Wł. Jagieły 26/21 60-694 Poznań, NIP 554-139-07-36, określa ona zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, a także wykorzystywania plików cookies w Serwisie i Sklepie Internetowym.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej «RODO») jest FPMS Doradztwo Unijne Joanna Ochniak Oś. Wł. Jagieły 26/21 60-694 Poznań, NIP 554-139-07-36, Regon 30010519

Zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników zbierane i przetwarzane są w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie i Sklepie Internetowym. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu i Sklepu Internetowego, takich jak składanie zamówień w Sklepie Internetowym (zawieranie i wykonanie umów sprzedaży na odległość), a także korzystanie z usługi Newslettera.
PAPAJA.pl gromadzi, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach i na następujących podstawach:

 1. w celu rejestracji i prowadzenie konta Użytkownika zarejestrowanego w ramach Serwisu: a. podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO — osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych; b. dane przetwarzane w związku z realizacją ww. celu: imię, nazwisko, adres e-mail; c. w związku z realizacją ww. celu dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody (w tym również w przypadku usunięcia konta Użytkownika);
 2. w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, rejestracja i prowadzenie konta Użytkownika zarejestrowanego w trakcie składania zamówienia, przeprowadzenie ewentualnego postępowania reklamacyjnego:
  1. podstawa prawna przetwarzania danych: — art. 6 ust. 1 lit.
  2. RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Strony| 2 osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przy czym dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji zamówienia; — art. 6 ust. 1 lit.
  3. RODO, tj. przetwarzanie niezbędna jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym przeprowadzenie ewentualnego postępowania reklamacyjnego, przy czym dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego; — art. 6 ust. 1 lit.
  4. RODO — osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie, w jakim w trakcie składania zamówień Użytkownik rejestruje konto, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody (w tym również w przypadku usunięcia konta Użytkownika);
  5. dane przetwarzanie w związku z realizacją ww. celu: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy towarów zakupionych w Sklepie Internetowym, numer telefonu, a w przypadku żądania wystawienia faktury VAT również firma przedsiębiorcy, adres prowadzenia działalności, numer NIP;
 3. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów administratora, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzanie w związku z realizacją ww. celu: dane wskazane w punkcie 1 i 2 powyżej;
 4. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innymi przepisami dotyczącymi podatków, przy czym dane osobowe przetwarzane będą przez okres pięć lat kalendarzowych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym złożono zamówienie. Dane przetwarzanie w związku z realizacją ww. celu: dane wskazane w punkcie 1 i 2 powyżej;
 5. w celu realizacji usługi Newsletter drogą mailową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody, w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody. Dane przetwarzanie w związku z realizacją ww. celu: imię, nazwisko, adres e-mail. Dodatkowo, podczas korzystania z Serwisów serwery Papaja.pl w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp. Papaja.pl zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami: 
1. dane osobowe Użytkowników Serwisów są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781); 
2. dane osobowe Użytkowników Serwisów nie są przez Papaja.pl udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy: a. wyłącznie w celu realizacji zamówień składanych w ramach Sklepu Internetowego tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Poczta, firmy kurierskie, operatorzy płatności itp. W tym przypadku Papaja.pl udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji składanych zamówień. b. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych; c. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych; 
3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji konta Użytkownika w Serwisie lub Sklepie Internetowym, korzystania z usługi Newsletter oraz składania zamówień w Sklepie Internetowym; 4. dane osobowe Użytkowników nie są wykorzystywane przez Papaja.pl w celu pozycjonowania reklam; 5. Papaja.pl nie stosuje mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;
 6. dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone.

Pliki Cookies

 1. Serwis Papaja.pl i Sklep Internetowy wykorzystują ciasteczka (zwane «cookies»), czyli pliki tekstowe, które Serwis i Sklep Internetowy zapisują na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Dzięki nim Serwis i Sklep Internetowy mogą «rozpoznawać» Użytkownika przy ponownym połączeniu z tymi serwisami. W ciasteczkach znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i Sklepu Internetowego, w szczególności te wymagające autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Serwisu i Sklepu Internetowego. Zawartość plików cookies nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika i nie są przekazywane innym podmiotom lub osobom trzecim. Za pomocą plików cookies nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
 2. W ramach Serwisów stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje ciasteczek:
  1. «niezbędne» pliki cookies — umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach danej strony internetowej;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  3. «wydajnościowe» pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
  4. «funkcjonalne» pliki cookies, umożliwiające «zapamiętanie» wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. «reklamowe» pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. Papaja.pl przechowuje ciasteczka w celu:
  1. lepszego dopasowania treści Serwisu i Sklepu Internetowego do potrzeb Użytkowników oraz usprawniania sposobu ich działania; 
  2. poprawiania wydajności Serwisów; Strona www.papaja.pl
  3. tworzenia statystyk w ramach usług Google Analytics oferowanych przez Google LLC (więcej informacji na temat usługi Google Analytics
 4. Użytkownik może za pomocą ustawień przeglądarki akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies, a także usuwać już istniejące. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookies znaleźć można korzystając z odpowiedniej zakładki w przeglądarce internetowej.
 5. Wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu i Sklepu Internetowego.

Pozostałe prawa użytkownika dotyczące danych osobowych

 1. Każdy Użytkownik ma prawo:
  1. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Papaja.pl,
  2. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Papaja.pl dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe,
  3. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych,
  4. żądania usunięcia danych osobowych,
  5. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
  6. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
 2. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie spółki są, tj. pod adresem: FPMS Doradztwo unijne Joanna Ochniak Oś. Wł. Jagiełły 26/21 60-694 Poznań
 3. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika wniosku:
  1. osobiście w siedzibie firmy FPMS,
  2. drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby FPMS,
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres:
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane kontaktowe organu nadzorczego (na dzień 24 lutego 2020 r.): Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska tel. + 48 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 e-mail: strona internetowa: https://www.giodo.gov.pl/
  Papaja.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownika korzystającego z Serwisu i Sklepu Internetowego obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Papaja.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości co do tego jak chronione są dane osobowe Użytkowników Serwisów prosimy o kontakt z Papaja.pl na adres: lub